เด็กไทยวิถีใหม่ใส่ใจเบาหวาน

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มกราคม 2564

<strong>เด็ก</strong>ไทยวิถีใหม่ใส่ใจ<strong>เบาหวาน</strong> #1

โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง โดยมีสาเหตุหลักจาก "ภาวะโภชนาการเกิน" และ "การขาดการออกกำลังกาย" เบาหวานอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่น่าเป็นห่วงคือ "ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเปราะบาง" ซึ่งนอกจากผู้สูงอายุแล้ว ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น และผู้ด้อยโอกาสที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ตัวช่วย"

พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา ที่อยู่รอบข้าง จำเป็นที่จะต้องมาคอยช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานในครอบครัวที่มีความเสี่ยง

"ตัวช่วย" ในที่นี้หมายถึง "ญาติ" ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา ที่อยู่รอบข้าง จำเป็นที่จะต้องมาคอยช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานในครอบครัวที่มีความเสี่ยง และในกรณีที่เป็นเบาหวานแล้ว คือดูแลไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบ หรือมีภาวะแทรกซ้อน โดยอาจารย์ นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน กล่าวว่า ผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ "การตั้งเป้าหมายการรักษา" และ "การใช้ยา" ในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ที่สำคัญคือ "การสร้างแรงจูงใจ" ให้เห็นว่าโรคเบาหวานมีความสำคัญ ต้องดูแลให้ดี ลด/แก้ไขปัจจัยเสี่ยง และสามารถควบคุมเบาหวานได้ เช่น มีปัญหาเรื่องอ้วน สามารถแก้ไขให้เป็นท้วม หรือน้ำหนักกลับมาเป็นปกติ เบาหวานก็หายได้ แต่หากดูแลไม่ดีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้

<strong>เด็ก</strong>ไทยวิถีใหม่ใส่ใจ<strong>เบาหวาน</strong> #2

เวลาวัยรุ่นเป็นเบาหวานโดยมากจะยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำมากมาย เช่น การเรียน การเข้าสังคม การคบหาเพื่อน ฯลฯ ทำให้บางทีพวกเขาปล่อยปละละเลยเรื่องการรับประทานยาและการดูแลตัวเอง ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี หากพวกเขามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการตนเองที่เหมาะสม รวมถึงผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน นอกเหนือจากอาการที่เกิดจากภาวะน้ำตาลต่ำหรือสูง ซึ่งได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดและหัวใจ ที่มากับอาการเจ็บแน่นหน้าอก ออกกำลังกายแล้วเหนื่อยง่าย และภาวะแทรกซ้อนทางไต ที่ทำให้เกิดอาการปัสสาวะผิดปกติ และตัวบวม เป็นต้น รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและเพียงพอ ก็จะทำให้เยาวชนเหล่านี้หันมาให้ความร่วมมือในการรักษามากขึ้น

Credit : ไทยโพสต์

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ