เกษตรอินทรีย์ ออแกนนิค บ้านห้วยน้ำกืน

ปรับปรุงล่าสุด : 6 มกราคม 2565

<strong>เกษตรอินทรีย์</strong> <strong>ออแกนนิค</strong> บ้าน<strong>ห้วยน้ำกืน</strong> #1

ปัจจุบันเกษตรอินทรีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยการตระหนักรู้ของผู้บริโภคและผู้ผลิต ต่อวิกฤตโลกที่ต้อง รับผิดชอบร่วมกัน แสวงหาแนวทางการผลิตและการบริโภคอาหารที่มั่นคงอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยน แปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร ห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อาหารสุขภาพปราศจากสารเคมีสารพิษ สวัสดิภาพสัตว์ ความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนาคุณภาพตลอดถึงแวดล้อมโดยรวมของประชากร

<strong>เกษตรอินทรีย์</strong> <strong>ออแกนนิค</strong> บ้าน<strong>ห้วยน้ำกืน</strong> #2

เกษตรอินทรีย์ไม่ได้ถูกจํากัดว่าจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยตรวจรับรองเท่านั้น ยังมีการตรกรรายย่อยที่ทําเกษตรอินทรีย์ เรียกว่า เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน หรือ เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหน่วมตรวจบรองได้ เพราะมีค่าตรวจรับรองสูง และไม่คุ้มกับผลผลิตที่มีน้อย รวมทั้งระบบการตรวจต้องมีเอกสาร์ให้บันทึกจํานวนมาก ไม่เหมาะกันเกษตรกรรายย่อย แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว คือ การดําเนินการรับรองแบบมีส่วนร่วม ที่เรียกย่อๆ ว่า พจีเอส (Participatory Guarantee Systems : PGS)

<strong>เกษตรอินทรีย์</strong> <strong>ออแกนนิค</strong> บ้าน<strong>ห้วยน้ำกืน</strong> #3

บ้านห้วยน้ำกืน เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านที่ เห็นคุณค่าของระบบเกษตรนิเวศน์ที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทําให้ลดต้นทุน ก่อเกิดรายได้ที่มั่นคง คุณภาพชีวิตดันดีต่อสุภาพ สิ่งแวดล้อม และ ระบบ เศรษฐกิจพอเพียง และในคลิปวิดีโอนี้ จะเป็นการสุ่มตรวจสอบ เกษตรกร ที่บ้านห้วยน้ำกืน เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ว่าทำตามมาตรฐานของ เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน หรือ เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่า สินค้าผลิตภัณท์ ออแกนิค จากกลุ่มเกษตรอินทรีบ้านห้วยน้ำกืน มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ